VM fondet

1.VM fondet skal benyttes til utviklings- og rekrutteringsprosjekter i Norges Skiskytterforbund, og prosjekt det søkes om økonomisk støtte til må kunne gjenspeiles i forbundets tingvedtatte og gjeldendestrategidokument/langtidsplan, innen områder for bredde og rekrutteringsarbeid.

2. Det skal sendes søknad til fondsstyret som beskriver prosjektet. Klubber og kretser kan sende prosjektsøknad via utviklingskomiteen som innstiller videre til NSSFs administrasjon.
Administrasjonen er formell søker til VM fondet.

3.Prosjektsøknaden skal minimum inneholde mål, prosjektbeskrivelse, budsjett, prosjektledelse og tidsperiode.

4.Søknader på prosjektmidler til ordinær drift (eller som oppfattes som ordinær drift) av klubb/lag/team faller utenfor kriteriene for bruk av VM2016 fondet.

5.Det skal sendes en rapport til fondsstyret når prosjektet er fullført. Rapporten skal beskrive oppnådde resultater ut fra prosjektbeskrivelsen (ref. pkt

Del artikkel